برچسب: ابرو کار باغ فردوس

  • سالن زیبایی باغ فردوس | 09999890512

    سالن زیبایی باغ فردوس ارزیابی بالینی عکاسی بالینی دیجیتال هر دو بخش هر بیمار در سطح پایه در هفته انجام شد. ۳ در طول دوره درمان و در ۲، ۴، ۸ و ۱۲ هفته بعد از تکمیل درمان. ارزیابی با استفاده از آثار سیلیسیمبر روی زمین انجام شد. سالن زیبایی بیرونی هر دو منطقه  (به…