برچسب: سالن آرایش در شهرک آپادانا

  • سالن زیبایی شهرک آپادانا | 09999890512

    سالن زیبایی شهرک آپادانا . به طور خاص، ما ابتدا را با نمونه‌گیری یکنواخت از ریوس جدید  در سطح  از طریق روش ارائه‌شده در. یک مثال نشان داده می‌شود در شکل ۴. سپس، یک نقشه‌برداری از با استفاده از محاسبه می‌کنیم. ابزار ، برای بافت مو. برای هر ناحیه وابسته به آن  را با طرح‌ریزی…