برچسب: مرکز اپیلاسیون در شهرک قائم

  • سالن زیبایی شهرک قائم | 09999890512

    سالن زیبایی شهرک قائم این ماهیچه‌ها هر طرف گردن را از جناغ سینه و به ترقوه باز می‌کنند استخوان‌ها به سمت فرآیند  حرکت می‌کنند. سالن زیبایی آن‌ها یک عمل انفرادی دارند و سرش را به طرف دیگر متمایل می‌کنند. طرف. از آنجا که این ماهیچه دسته‌ای از حرکات سر را فراهم می‌کند، می‌تواند به حالت…